Vaši lični podaci će se koristiti za podržavanje vašeg iskustva na ovoj veb stranici, za upravljanje pristupom vašem nalogu, kao i za druge svrhe opisane na našoj stranici politika privatnosti.

Uslovi korišćenja

PAŽNJA: UPOTREBOM OVE INTERNET STRANICE POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI SVE NAVEDENE USLOVE KORIŠĆENJA (U DALJEM TEKSTU „USLOVI“) I SLAŽETE SE DA STE OBAVEZNI DA IH POŠTUJETE, KAO I SVE DRUGE PRIMENLJIVE ZAKONE I PROPISE. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE, NEMOJTE KORISTITI OVU INTERNET STRANICU.

Svi posetioci internet prezentacije www.esensa.rs saglasni su sa sledećim uslovima korišćenja:

1. Pravo na odustajanje

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl.gl.RS br.62/2014), obaveštavamo vas da imate pravo da bez navođenja razloga odustanete od ugovora u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena.

Izjavu o odustanku od ugovora možete preuzeti OVDE.

Izjavu je potrebno da odštampate, popunite podatke koji nedostaju, potpišete (potpišete i pečatirate za pravna lica), i pošaljete na adresu:

Esensa doo

Ul. Viline vode bb

11000 Beograd

0800 200 300

Takođe, možete nas kontaktirati putem e-maila na online.shop@esensa.co.rs ili pozivom na 0800 200 300. Naši operateri će vam tražiti informaciju o artiklima koje želite da vratite i broju porudžbine, posle čega će vam stići e-mail sa detaljnim uputstvima za dalje postupanje, kao i sa dokumentom, tj. izjavom.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je kupac poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora. Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Član 33. Zakona o zaštiti potrošača

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.

2. Korišćenje internet sajta

Internet prezentacija www.esensa.rs, sve njene stranice i sve prikazane informacije imaju isključivo informativnu i edukativnu namenu. Opisi pojedinačnih proizvoda na www.esensa.rs, sadrže samo osnovne informacije iz teksta uputstva koje je zvanično odobrila nadležna institucija i koje je sastavni deo pakovnog materijala. Navedene informacije ne mogu zameniti informacije koje se nalaze u deklaraciji proizvoda, kao ni uputstva koja pacijent dobije od svog lekara, farmaceuta ili drugog stručnog lica. Pre upotrebe bilo kog proizvoda navedenog na www.esensa.rs pacijenti moraju konsultovati lekara, farmaceuta ili drugo stručno lice, te Esensa ne može biti, na bilo koji način, odgovorna za upotrebu proizvoda suprotnu instrukcijama dobijenih od ovih lica.

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda na www.esensa.rs zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu bez prethodne odgovarajuće Esensine saglasnosti, Esensa će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu.

Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhw, pod uslovom da sve oznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Esensa zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju ili sadržaje prikazane na www.esensa.rs u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja.

Esensa zadržava pravo da na www.esensa.rs postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim, ali nije i ne može biti odgovoran za sadržinu tih sajtova.

3. Privatnost podataka

Esensa poštuje privatnost posetilaca www.esensa.rs te će informacije do kojih dođe upotrebom www.esensa.rs koristiti isključivo u skladu sa važećim zakonom. Posetioci su saglasni da se podaci o njihovoj upotrebi www.esensa.rs koriste zarad naplate i dostave proizvoda, interne statistike i analitike u vezi sa korporativnom internet prezentacijom. Esensa neće pružiti informacije o posetiocima trećim licima bez neposrednog odobrenja posetioca ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Osim toga, Esensa doo nastoji da zaštiti informacije o posetiocu na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali nije i ne može biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način.

4. Registracija

Registracija je obavezna da bi se kupovina realizovala.

Da bi se Kupac registrovao, mora imati najmanje 18 godina.

Kupac snosi svu odgovornost za tačnost i potpunost podataka koji su uneti prilikom registracije na www.esensa.rs.

Nakon završetka procesa registracije na email, Korisnik stiče mogućnost za pristup pojedinim personalizovanim sadržajima kao što su podaci o narudžbini ili status kupovine.

Korisnik registracijom potvrđuje:

  • da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove korišćenja Esensa web prodavnice
  • tačnost i potpunost podataka koji su uneti prilikom registracije
  • da daje izričitu saglasnost Esensi da može, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka obrađivati podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga i da Esensa doo navedene podatke može davati trećim licima u svrhu izvršavanja usluge isporuke, zaštite korisnika usluga Esensa web prodavnice kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba

Registrovani korisnici su dužni da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Esensa web prodavnice, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, korisnici ti čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nasltalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

5. Naručivanje

Proizvodi se naručuju elektronskim putem i neopozivi su. Nakon prijema porudžbine preko internet stranice, u obavezi smo da izvršimo potvrdu prijema iste putem telefona ili e-maila. Ukoliko nismo u mogućnosti da isporučimo sve naručene proizvode, isporučićemo raspoložive od izabranih proizvoda, a o tome ćemo Vas obavestiti e-mailom (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda. Sa isporukom tih proizvoda poslaćemo Vam e-mail o predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda.

6. Način isporuke

Esensa ima zaključen Ugovor sa DExpress na teritoriji Republike Srbije. Rok isporuke je 48 časova od trenutka prijema porudžbine.

Sve porudžbine primljene do 12h biće isporučene sutradan, a porudžbine primljene posle navedenog vremena biće isporučene najkasnije nakon dva dana.

Izuzetak od gore navedenih rokova isporuke predstavljaju područja u kojima se prijem pošiljke odvija samo određenim danima u nedelji, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti nakon prijema porudžbine.

Esensa se obavezuje da naručene artikle isporuči neoštećene i u predviđenom roku. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja poručenog proizvoda proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku, kao i da odbije prijem vidno oštećene robe.

Ako je porudžbina izvršena preko vikenda (subota i nedelja) dostava se vrši kao da je porudžbina primljena prvog radnog dana nakon vikenda.

7. Plaćanje

Proizvode koje želite da kupite plaćate pouzećem.

Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje iznosa sa porudžbenice prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši u gotovom novcu na ruke dostavnom radniku koji Vam donosi pošiljku.

8. Povrat/reklamacija robe

Reklamaciju na robu kupljenu preko internet sajta  “ESENSA” doo kupac može da izjavi telefonom 0800/200-300, pisanim putem “ESENSA”doo, Viline vode bb, 11000 Beograd, elektronskim putem na e-mail online.shop@esensa.co.rs  isključivo uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini.
 
“ESENSA” doo je dužna da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da ih čuva najmanje 2 godine od dana podnošenja reklamacije kupca.
“ESENSA” doo  je dužna da kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacija, datumu izdavanja potvrde i prijemu reklamacije, odluci o odgovoru kupcu, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.
“ESENSA” doo je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor “ESENSA” doo na reklamaciju kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana.

“ESENSA” doo je dužna da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca.
Ukoliko “ESENSA” doo iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost kupca da dostavi “ESENSA” doo ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

“ESENSA” doo je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja sa pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na kupca.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca pretpostavlja se da je nesobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Kupac koji je obavestio “ESENSA” doo o nesaobraznosti robe ima pravo da zahteva od “ESENSA” doo da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Ukoliko postoji nesaobraznost robe, kupac je posle prihvaćene reklamacije može vratiti o trošku “ESENSA” doo putem kurirskih službi sa kojom “ESENSA” doo ima zaključen ugovor, a to je D Express (www.dexpress.rs) .

Kupac je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe, njegovog održavanja i sl. .
Kupac nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, fizičkim oštećenjem pri upotrebi robe ili nepravilnog održavanja robe. Kupac, po zakonu, nema pravo na reklamaciju robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja i zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke
Odgovor “ESENSA” doo na reklamaciju kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ovlašćena osoba “ESENSA” doo za prijem reklamacija prilikom prijema reklamacije od strane kupca koji je robu kupio preko internet sajta “ESENSA” doo u reklamacioni list koji dostavlja kupcu unosi sledeće podatke: ime i prezime podnosioca reklamacije, adresu podnosioca reklamacije, broj telefona podnosioca reklamacije, naziv robe koja se reklamira, razlog podnošenja reklamacije, broj reklamacije, datum podnošenja reklamacije.

Osoba ovlašćena za prijem reklamacija sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog razrešenja unosi u knjigu evidencija i reklamacija.
Osoba ovlašćena za prijem reklamacije je dužna da primi svaku reklamaciju i prosledi je osobi imenovanoj od strane “ESENSA” doo koja odlučuje o reklamaciji i daljem vođenju postupka.

Osoba koja odlučuje i koja je odgovorna za rešavanje reklamacije, o reklamaciji odlučuje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.
O odluci reklamacije ovlašćeno lice obaveštava kupca pisanim putem ili slanjem obaveštenja elektronskim putem.
Transportni troškovi koji nastanu po osnovu prihvaćene reklamacije padaju na teret “ESENSA” doo.

9. Tačnost informacija

Esensa će nastojati da podaci i informacije na www.esensa.rs budu tačni i ažurni, ali istovremeno ne garantuje njihovu tačnost i ažurnost, niti preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu. Korisnici koriste informacije sa www.esensa.rs na svoj sopstveni rizik.

10. Odgovornost

Esensa ne prihvata bilo kakvu odgovornost za porudžbine primljene od osoba mlađih od 18 godina, kao ni isporuku robe istim.

Esensa ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu eventualnih hardverskih, softverskih niti bilo kakvih drugih oštećenja do kojih može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vreme korišcenja www.esensa.rs.

11. Saglasnost i promena uslova

Obavezni ste da pre kupovine putem internet stranice www.esensa.rs pročitate ove uslove kupovine.

Esensa se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

Korišćenje naših servisa podrazumeva Vašu saglasnost sa svim navedenim Uslovima kupovine na ovoj internet strani.

Povratak na vrh